دسترسی سریع

اخبار اداره کل بيشتر

بسته حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال 1400

در سال " تولید - پشتیبانی ها - مانع زدایی ها " در راستای  تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولید و رفع موانع تجاری "بسته حمایتی " بازنگری شده جهت اطلاع به شرح پوشه ذیل ارائه می گردد.