دسترسی سریع

بسته حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال 1400

در سال " تولید - پشتیبانی ها - مانع زدایی ها " در راستای  تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولید و رفع موانع تجاری "بسته حمایتی" بازنگری شده جهت اطلاع به شرح پوشه ذیل ارائه می گردد.


((  بسته حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب و کار در سال 1400  ))